Atlas EVIRS

Organizačné členenie EVIRS

EVIRS okrem povinností vyplývajúce z postavenia občianskeho zduženia má na základe zmluvy s ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE nasledovné organizačné členenie:

 

Konzulát Slovensko so sídlom v Pezinku.
 

Legátstva: 

 

  • Bratislava
  • Pezinok 
  • Nitra
  • Južné Slovensko so sídlom v Dunajskej Strede
  • Horná Nitra so sídlom v Bojniciach
  • Tokaj 
  • Pálava
  • Skalica

Stupne ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE

(čakateľ) na vstup do rádu, podmienka je vek 18 až 25 rokov, nemá povinnosť platiť akreditačné a členské poplatky

(hostiteľ) je prvý stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, ktorý sa dosiahne akreditáciou v hociktorom legátstve v Európe. Jeho podmienkou je dosiahnutie veku 18 rokov, bez rozdielu nárokov na pohlavie, náboženskú príslušnosť, vinársku odbornosť. Kandidát má mať odporúčanie vyslancov, ručiteľa, splnenie formalít a zaplatenie nákladov na slávnostnú akreditáciu a ročných členských poplatkov formou daru. Skúšobná doba (spravidla dva roky) je obdobím, v ktorom má hospes nadobudnúť vedomosti: - oboznámenie sa s ATLASOM EVIRS účasť na akreditácii pri okrúhlom stole aspoň raz za rok - prospechom pre rozvoj vinohradníctva a vinárstva.

je prenajatý titul ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, ktorý sa dosiahne akreditáciou - prepožičaním insignií. Skúšobná doba má preukázať pripravenosť na intronizáciu. Hospes/ka ktorý si neplní horeuvedené povinnosti musí prepožičané insígnie vrátiť.

(radca vína) - druhý stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - spravidla 2 ročné obdobie ako hospes, aktívny postoj, účasť na konvente rádu, tichý sviatok, oslava výročia aspoň jedenkrát, trikrát podujatie konzulátu alebo legátstva, ručenie aspoň 2 hospes, podpora rytierskeho rádu, dôkaz o vedomostiach o víne a zemepise vína. Štúdium Regule Benedictia aktívny postoj v legátstve.

(dáma) - druhý stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, podmienky a povinnosti obdobne ako radca vína.

(sudca vína) - tretí stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE spravidla 4 roky radca vína, alebo šesť rokov prísažný druh, funkcia v legátstve, alebo konzuláte, účasť aspoň trikrát na zahraničných akciách, deväťkrát podujatie konzulátu, ručenie aspoň 4 hospes /získanie/ a podpora rytierskeho rádu.

(dáma vína) tretí stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE podmienky a povinnosti obdobne ako sudca vína.

(rytier vína) - štvrtý stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE šesť rokov sudca vína, alebo dvanásť rokov ako prísažný druh (okrúhle narodenia, mimoriadne zásluhy), úrad v rytierskom ráde (komturei, legátstvo, konzulát), účasť minimálne šesťkrát na akciách senátu, osemnásťkrát konzulátu, (odporučenie aspoň 8 hospes, založenie legátstva), zvláštna podpora rytierskeho rádu.

(rádová dáma) – štvrtý stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE podmienky a povinnosti ako rytier vína

piaty stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE

Kritéria budovania zložiek EVIRS

Komturei - cca 5-7 hospes, jeden radca vína

Legátstvo - cca 30 hospes

Konzulát - cca 90 hospes, dvaja rytieri vína, dvaja vymenovaní prokonzuli, úradný kalendár zložky rytierstva /program na rok/ podpísaný kontrakt „Zmluva s patentom „ a potrebné rytierske nástroje: zástava, meč, kalich a obradná bula