Európsky vinársky rytiersky stav – EVIRS

Európsky rád rytierov vína (Ordo Equestris Vini Europae, OEVE, skrátene aj Rád rytierov vína alebo Rytiersky rád) je exkluzívna organizácia založená v roku 1984, ktorá nadväzuje na tradície Rádu svätého Juraja založeného v roku 1333. Je to svojbytná organizácia, ktorú si nemožno zamieňať s cirkevným ani s panovníckym rytierskym rádom. Európsky rytiersky rád vína je šľachtické, prísažné spoločenstvo, ktoré si dalo za cieľ ctiť víno a vinársku kultúru, kresťanské tradície, priateľstvo, európanstvo a podporovať vedu, kultúru a charitatívne projekty. Členovia rádu sa hlásia ku všetkým cnostiam a povinnostiam šľachetného rytiera, ktoré ich zaväzujú k šľachetnému konaniu, najmä v zmysle hesla: „Viac dávať ako prijímať“.

Náš rád má vo svojom názve slovo „európsky“. Slovo Európa je však oveľa viac než len geografický pojem. Európu tiež nedefinujú politické alebo jazykové hranice, ale predovšetkým spoločné etické a sociálne hodnoty. Zakladatelia rádu zastávali názor, že identita Európy sa formovala predovšetkým pod vplyvom vína, a preto má prirodzené právo na vlastný Rytiersky rád vína, ktorý pôsobí na celom kontinente. Z tohto pohľadu možno Európu nazvať kontinentom vína.

Základným dokumentom Európskeho rádu rytierov vína je Atlas rytierov. Rytiersky atlas je vlastne filozofickým základom Európy, v ktorom sú zakotvené najdôležitejšie výroky a postoje k vínu, k životu, k zemi, k duchovným hodnotám, k Biblii, k ľudskej dôstojnosti, k rytierskym hodnotám a k rytierskej ceste v každodennom živote.

4 základné piliere

1 ZÁKLADNÝ PILIER

Geopolitický

Tu ide o posilnenie európskej identity, spolupatričnosti, tradičných európskych hodnôt, priateľstvo medzi národmi a zachovanie mieru na svete

2 ZÁKLADNÝ PILIER

Osobnostno – mravný

Tu ide o pestovanie ušľachtilého ducha človeka, kultivovaním jeho dobrých vlastností, potláčaním negatívnych ako je závisť, nenávisť, nepriateľstvo a zameranie sa viac na prospešnosť a nie iba na zisk

3 ZÁKLADNÝ PILIER

Nábožensko – ekumenický

Tu ide o pestovanie a posilnenie hodnôt ako kresťanských, tak i pozitívne orientovaných vierovyznaní​

4 ZÁKLADNÝ PILIER

Úcta a obdiv k prírode

Kde sa zasadzujeme za rozvoj najušľachtilejšieho symbolu prírody akým je vinič a jeho produkt vino. Zdokonaľovanie a uplatňovanie vedy, výskumu, výroby a kultúrneho využívania a organizovania stretnutí a ducha povznášajúcich konzumácii vína​

EVIRS

Podstata Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu je

S rešpektom k náboženským vyznaniam, politike, ekonomike a stavovským záujmom sa rytieri vína zasadzujú:

 • za kultúru vína a uctenie si, ako aj propagáciu kvalitného vína
 • za vedu a výskum na tému vína
 • za to, čo je poctivé, dobré a pekné, ako i za kultivované oslavy
 • za obrat k lepšiemu vo veciach každodenného života a veciach vína
 • za kresťanské hodnoty, pretože duchovne centrum rádu rytierov vína je zakotvené v symbole našej viery
 • za skutočného šľachtica ducha, aby sa úrady rytierstva vyznačovali dobrovoľnosťou čestnosťou a aby tak boli zamerané na verejný úžitok a nie na ziskuchtivosť
 • za sociálne, charitatívne diela a iniciatívy v oblasti kultúry a vedy
 • za naplnenie vysokých dejinných, spoločenských a kultúrnych nárokov odvolávajúc sa na historické rytierstvo
 • za uctenie si ideových hodnôt, vznešeného postoja ducha a šľachetného rytierskeho priateľstva
 • za ľudské hodnoty a európske spoločenstvo hodnôt
 • za európsku identitu a prirodzenú európsku spolupatričnosť
 • za mier, aby bohatstvo vína mohlo prejaviť plodnosť mieru
5
Rokov na Slovensku
10
Aktívnych členov
5 +
Zorganizovaných podujatí
8 +
Partnerských rádov