Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o., sídlom M.R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36075027, DIČ: 2021927248, OKEČ: 91339, internetová stránka: rytierivina.sk ako prevádzkovateľ považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvorila zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov.

 

Zoznam osobných údajov a rozsah spracovania

 

Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pri registrácii alebo pri nákupe tovaru formou objednávky alebo telefonicky alebo písomne, a to: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, adresa dodania tovaru, konfekčná veľkosť, bankové spojenie (číslo účtu) alebo číslo Vašej platobnej karty. V súvislosti s elektronickým prístupom k internetovej stránke sú spracované aj IP adresa, súbory cookies a prípadne divace identifikátor Vášho zariadenia. Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. spracúvava Vaše osobné údaje v písomnej a elektronickej forme.

Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. nespracúva žiadne citlivé osobné údaje resp. osobné údaje zvláštnej kategórie. Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. Vás môže za určitých okolností (pri overovaní Vašej identity v prípade povinnosti zaslať Vám osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame) požiadať o preukaz totožnosti.

Deti mladšie ako 16 rokov si nesmú vytvárať vlastné kontá. Výnimkou sú prípady, keď im overiteľný súhlas poskytol ich rodič.

 

Súbory cookie a ďalšie technológie
Webové stránky, e-mailové správy a reklamy spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. môžu používať súbory „cookies“ a ďalšie technológie Tieto pomáhajú spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti webovej stránky ľudia navštívili. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádzame ako s osobnými údajmi.

Ak chcete zakázať súbory cookie pre Vami používaný webový prehliadač, prejdite do Nastavení webového prehliadača, kde môžete potom meniť svoje nastavenia a blokovať súbory cookie. V prípade zakázania súborov cookie môžu byť niektoré funkcie webovej stránky spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. nedostupné.

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované za účelom splnenia zmluvných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. z kúpnej zmluvy a z Vašej účasti v databáze odberateľov newsletter spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. (Vašou registráciou v databáze zákazníkov spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o.), a to:

 

a) v prípade Vašej registrácie pri nákupe tovaru sú spracúvané osobné údaje Vami uvedené pri registrácii (titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, adresa dodania tovaru, konfekčná veľkosť, bankové spojenie (číslo účtu) alebo číslo Vašej platobnej karty) za účelom plnenia zmluvných povinností, najmä dodania tovaru, riadneho vybavenia reklamácie tovaru a odstránenia vady, vrátenia peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy alebo v iných prípadoch stanovených zákonom alebo všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o.,

 

b) v prípade komunikácie s Vami sú spracúvané Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa za účelom zasielania aktuálnych ponúk, informácií o prebiehajúcich akciách a zľavách tovaru, poďakovaní a iných správ, na základe oprávneného záujmu,

 

c) na overenie Vašej totožnosti v prípade doručenia Vašej žiadosti o poskytnutie osobných údajov spracúvaných spoločnosťou EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679,

 

d) v súvislosti s plnením právnych povinností spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU, alebo

 

e) pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. alebo pre účely oprávnených záujmov spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. alebo iných osôb (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679).

 

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v písm. a) je potrebné na uzavretie zmluvy. Bez ich poskytnutia nebude spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. spôsobilá splniť si svoje povinnosti zo zmluvy a dodať Vám tovar. Ak sme s Vami uzatvorili kúpnu zmluvu, je spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. oprávnená v medziach legitímneho očakávania a neobťažujúcim spôsobom zasielať Vám ďalšie informácie a relevantné obchodné ponuky, a to na základe nášho oprávneného záujmu. Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. sa bude snažiť posielať Vám len také informácie a ponuky, ktoré by Vás mohli zaujímať.

 

Zverejnenie údajov tretím stranám
Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. poskytuje Vašu e-mailovú adresu pre Heureka.sk/ Pricemania.sk, za účelom anonymného hodnotenia Vašej spokojnosti s dodaným tovarom, s vybavením objednávky a s e-shopom, pričom do 15 dní od doručenia tovaru Vám bude zaslaný automatický e-mail na poskytnutie hodnotenia. Hodnotenie Vašej spokojnosti nemusíte poskytnúť.

Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje v zložení titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo adresa dodania tovaru a telefónne číslo osobám zabezpečujúcim dodanie tovaru (najmä Slovenská pošta, a.s., GLS (General Logistics Systems Slovakia s.r.o.)) a osobné údaje v zložení titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a špecifikácia tovaru (konfekčná veľkosť) spoločnosti poskytujúcej účtovné, daňové a právne služby, ako aj poskytovateľom technických riešení (najmä prevádzkovateľom webhostingu).

Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. môže sprístupniť Vaše osobné údaje subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).

Spoločnosti, ktorým sú poskytované Vaše osobné údaje, sú povinné ochraňovať vaše údaje. Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. neprenáša vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Doba spracúvania osobných údajov

Ak sa na spracovanie Vašich osobných údajov vyžaduje súhlas, súhlas je udelený na obdobie Vašej účasti v databáze spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. (t.j. od momentu Vašej registrácie na internetovej stránke rytierivina.sk do výmazu Vašich údajov z databázy spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o.). Obdobie, pre ktoré je súhlas udelený, končí odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. vykoná výmaz Vašich osobných údajov z databázy v rozsahu, v ktorom ich už nepotrebuje uchovávať, v lehote najneskôr do 30 dní. Vo vzťahu k údajom, ktoré je spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. povinná uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. uchováva po dobu 6 rokov od ukončenia účasti.

Osobné údaje spracúvané spoločnosťou EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. na základe oprávneného záujmu, budú uchovávané po dobu troch (3) rokov, počnúc dňom uzatvorenia zmluvy.

 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať aj prostredníctvom Vášho profilu na internetovej stránke rytierivina.sk (t.j. spôsobom, ako bol pôvodne udelený) alebo tiež písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o., sídlom M.R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36075027, DIČ: 2021927248, OKEČ: 91339, Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o., môže spoločnosť spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. za účelom plnenia právnych povinností na úseku účtovníctva, daní a archívnictva, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

 

Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov

Máte právo, aby Vám spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o., preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje.

 

Na základe písomnej žiadosti od spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. máte právo vyžadovať:

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania Vašich osobných údajov v informačnom systéme,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala Vaše osobné údaje na spracúvanie,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) likvidáciu Vašich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,

f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

 

Vaše ďalšie práva:

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo získať od spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje alebo nie. Ak sú predmetom spracúvania, máte právo na poskytnutie nasledujúcich informácií:

a) za akým účelom Vaše údaje spracúvame,

b) v akom rozsahu Vaše údaje spracúvame,

c) komu budú Vaše osobné údaje sprístupnené,

d) predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

e) existenciu práva požadovať opravu Vašich osobných alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

g) ak sme osobné údaje nezískali od Vás, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás.

 

Právo na opravu osobných údajov: máte právo na to, aby spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o., bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz osobných údajov: máte právo na to, aby spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o., bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a sú splnené nasledujúce podmienky:

 

a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie alebo

c) budete namietať voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo

d) sa osobné údaje sa spracúvali nezákonné,

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo slovenského práva,

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: máte právo na to, aby spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o., obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 

a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) spoločnosť nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

d) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Právo namietať spracovanie osobných údajov: máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu ďalej nebude spracúvať.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov: máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. je povinná prijať vhodné opatrenia a poskytnúť Vám informácie v súlade so zákonom a nariadením, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. Vám informácie poskytne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiadate, spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. Vám informácie môže poskytnúť aj ústne, ak preukážete svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade, ak sa kupujúci zaregistroval a vytvoril si svoje užívateľské meno a heslo, je povinný tieto uchovávať v bezpečí a neposkytovať ich tretej osobe. Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe alebo nezabezpečením ich ochrany z Vašej strany.

 

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. berie bezpečnosť Vašich osobných údajov veľmi vážne. Pri uchovávaní Vašich osobných údajov spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. používa počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. má spracované interné smernice na ochranu osobných údajov.

 

Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. Vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia.

Správnosť, úplnosť a aktuálnosť svojich kontaktných údajov nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite do svojho konta na stránke rytierivina.sk . V prípade ostatných osobných údajov, ktoré uchovávame, vám poskytneme prístup a kópiu na akýkoľvek účel a môžete tiež požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov od spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. nevyžaduje ich uchovávanie. Môžeme odmietnuť spracovanie požiadaviek, ktoré sú neodôvodnené/opakujúce sa, ohrozujú ochranu osobných údajov iných osôb, sú ťažko uskutočniteľné alebo ku ktorým sa už nevyžaduje prístup na základe miestnych zákonov.

 

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých úrovniach celej našej spoločnosti.

 

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov
Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. alebo ich spracovaniu, môžete nás kontaktovať na e-maily: evirs@evirs.sk.sk alebo telefonicky na čísle 00421 908 866 036.

Keď dostaneme otázku, ktorá sa týka ochrany osobných údajov, pokúsime sa vašu konkrétnu sťažnosť alebo otázku vyriešiť. Ak pôjde o záležitosť podstatnejšieho charakteru, je možné, že vás požiadame o doplňujúce informácie. V prípade, že Vás naša odpoveď neuspokojí, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava,

Spoločnosť EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ. s.r.o. môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webovej stránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.

 

Čo sú súbory cookies?

Vďaka týmto súborom si portál na určitý čas uchováva informácie o vašich úkonoch a vlastných nastaveniach. Pri ďalšej návšteve portálu alebo prehliadaní jeho jednotlivých stránok ich teda nemusíte opakovať.

 

Ako používame súbory cookies?
Naše stránky používajú relačné súbory cookies (session cookies), ktoré umožňujú zachovanie vašich jazykových nastavení alebo nastavení zobrazovania (napr. kontrastu farieb alebo veľkosti písma). Tieto súbory sa z vášho zariadenia vymažú po zavretí prehliadača.

Využívame aj obmedzený počet trvalých súborov cookies (persistant cookies). Tieto súbory ostávajú uložené vo vašom počítači až dovtedy, pokým ich nevymažete, resp. sa vymažú automaticky po uplynutí ich platnosti. Ide väčšinou o kratšie obdobia trvajúce max. 1 rok.

 

Trvalé súbory cookies obsahujú tieto informácie:

nastavenie (zobrazenie všetkých alebo len niektorých možností) niektorých menu a miniaplikácií,
vybrané záložky v miniaplikáciách.

Tieto súbory cookies, ktorých povolenie nie je nevyhnutne potrebné z hľadiska fungovanie hlavných funkcií portálu, poskytujú lepší používateľský komfort. Tento typ súborov cookies však môžete kedykoľvek vymazať alebo zablokovať.

Súbory cookies tretích strán
Na našom portáli nepovoľujeme používanie súborov cookies od tretích strán a nevyužívame služby tretích strán, ktoré používateľom posielajú súbory cookies.

 

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Všetky súbory cookies uložené vo vašom počítači môžete vymazať a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ukladanie týchto súborov. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve portálu manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Používanie súborov cookies na tomto portáli môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť kliknutím na jeden z týchto odkazov: Povoliť cookies / 

 

Blokovať cookies (*).

(*) Blokovať môžete iba trvalé súbory cookies, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. Niektoré súbory cookies sú potrebné, pretože nám umožňujú poskytovanie určitých prvkov, ako je napríklad výber kontroly súborov cookies. Iné súbory cookies nám pomáhajú zhromažďovať spoľahlivé informácie prostredníctvom služby WebTrend Analytics, ktorá nám umožňuje merať, do akej miery portál spĺňa potreby používateľov, a zabezpečiť všetky potrebné zlepšenia.