Atlas EVIRS

História rytierstva

Pôvodní rytieri boli stredovekí bojovníci patriaci do hierarchie feudalizmu. Z radov nižšej šľachty sa vytvárala skupina ľudí, ktorá kládla dôraz na statočnosť, bojové umenie, zbožnosť a oddanosť ideám, čiže rytiersky stav. Rytierstvo bolo súborom správania, ktoré prijala vrstva príslušníkov bojového jazdectva v stredovekej Európe. Francúzske označenie chevalier (rytier) bolo označenie pre muža bojujúceho na koni. Postupne rytierom pribudla úloha zachovania mieru, ale i obhajcov cti kresťanského sveta.

Koncom 11. storočia sa západné kresťanstvo zomklo, aby oslobodilo Svätú zem spod moslimskej nadvlády. Skupina rytierov sa roku 1095 pridávala k prvej križiackej výprave kde sa bojovalo na Blízkom východe, v Palestíne. Podľa vzoru mníšskych rádov vznikajú rytierske rády napr. Rytieri chrámu Šalamúnovho (templári) a Rytieri rádu sv. Jána Jeruzalemského (johaniti). Templári veľmi zbohatli, ich rád však roku 1314 rozpustili, majetok zhabali a posledného veľmajstra upálili. V tomto období registrujeme i rád Sv. Juraja, ktorý je základom ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE.

Po celej Európe začali aj svetskí panovníci zakladať vlastné rytierske rády, napr. kastílsky Serpový rád (1332) Podväzkový rád, založený roku 1347 anglickým kráľom Eduardom III, Rád polmesiaca (15. stor.), Rád zlatého rúna (1430). V kaplnke sv. Juraja na zámku Windsor v južnom Anglicku sa denne modlia za duše rytierov Podväzkového rádu a vo sviatočný deň rádu prijímajú nových rytierov dodnes. Rytierstvo, ktoré sa sformovalo v priebehu 12. storočia vo Francúzsku a rozšírilo sa do celej Európy si zakladalo na cti, lojalite a odvahe jednotlivca. Muži sa nenarodili ako rytieri, museli sa verejne zaviazať k oddanosti rytierskeho ideálu pri obrade, pri prijímaní mečom Tento ideál sa postupne vyvinul do kódexu správania známeho ako rytierstvo.

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE – Európske rytierstvo vína

Európske rytierstvo vína sa zakladá na tradícii rytierskeho rádu sv. Juraja z roku 1273,prípadne 1308 a 1468 a pokračuje v nej. Európske rytierstvo vína má úrady a hodnosti, ktoré sa dvodzujú od eisenstadtského konventu sv. Antona z Padovy od Milosrdných bratov.

V memorande o pečatnom prsteni mestského farára v Eisenstadte je v bode „ Grémium“ napísané: „V Eisenstadte sa mesto-fara-rád pozoruhodným spôsobom spájajú do jedného. Preto sa grémium, ktoré vydáva memorandum o pečatnom prsteni mestského farára v Eisenstadte, skladá z mestskej fary v Eisenstadte a vznešeného prísažného spoločenstva príslušníkov rádu vína so sídlom v Eisenstadte-Die Europäische Weinritterschaft (1984).

Európske rytierstvo vína je súkromnou právnou inštitúciou so sídlom senátu v Eisenstadte.

 

Základné formulácie sú zhrnuté v dokumentoch RITTER -ATLAS. V duchovnej oblasti je to REGULA BENEDICTI A RITTER-BRAUCH. WIR ÜBER UNS.

Od roku 2005 Die Europäische Weinritterschaft vystupuje pod názvom ORDO EQUESTRIS VINIEUROPEA a rozširuje sídlo senátu v Eisenstadte i do Klosterneuburgu kde 27. mája 2005 bola prvý raz zverejnená GALUS PACIS - cena mieru. Jej prvým držiteľom sa stal Dr. Otto von Habsburg, čestný predseda Paneurópskej únie. Dňa 12. decembra 2005 bola notárskym aktom podpísaná historicko právna expertíza o pokračovaní tradícií rádu Sv. Juraja cez ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE.