Atlas EVIRS

Európsky vinársky rytiersky stav - EVIRS

EVIRS je občianskym združením so sídlom v Pezinku a má podpísanú medzinárodnú dohodu „Zmluva s patentom“ na usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva z 16. decembra 2004, ktoré ustanovujú práva a povinnosti Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu. EVIRS je v Európe šestnástou krajinou, kde je zakladaná tradícia vinárskeho rytierstva.

Európske rytierstvo okrem kresťanských hodnôt je i kultúrnou inštitúciou, ktorá svojimi zásadami upevňuje priateľstvo a mier medzi spoločenstvami. Európske rytierstvo je rádom rytierov vína. Vo výraze „rytier vína“ sa zjednocujú podstatné znaky rytiera a vznešené znaky vína podľa prísažnej formulky- IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI -Na počesť boha a na počesť vína, alebo Na slávu božiu a na slávu vína.

Víno je podstatnou časťou európskej kultúry a identity. Európske vinárske rytierstvo si vzalo za cieľ starať sa o toto spoločné kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúce generácie.

Tým chceme prispieť k Európskej integrácii, budovaniu priateľstva a mieru v Európe. Pri tomto snažení sa chceme starať aj o osobné priateľstvo, užívanie vína ako i o krásne umenie. Ak budeme priatelia, je to najistejšia cesta k mieru.

Podstata Európskeho vinárskeho rytierstva

Krátke objasnenie ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE Rytieri vína majú pri svojom pôsobení objektívny postoj k náboženstvám, politike, hospodárstvu a k záujmom stavu v prospech:

 

 1. kultúry vína a jeho posúdenia, ako aj zoznámenia sa s týmto ušľachtilým nápojom
 2. vedy a výskumu zameranej na tému víno
 3. pravosti dobra a krásy, ako aj kultivovaných slávností
 4. obratu k lepšiemu v našom živote i v poslaní vína
 5. kresťanských hodnôt, pretože sakrálny stred rádu vinárskych rytierov je v symbole našej viery
 6. pravej šľachty ducha, ktorému sa úrady rytierstva vyznávajú s dobrovoľnosťou, s čestnou funkciou a tým sú užitočné a zamerané na zisk o sociálneho, charitatívneho diela, kultúry a vedeckých iniciatív
 7. plnenia historických, spoločenských, kultúrnych nárokov, lebo rytierske rády majú svoje korene v stredovekej rytierskej tradícii, obzvlášť v ráde Svätého Juraja z roku 1273 resp. 1308 a 1468
 8. starostlivosti o ideové hodnoty, o udržanie ušľachtilého ducha a vzácneho rytierskeho priateľstva
 9. ľudskej dôstojnosti a európskeho spoločenstva hodnôt
 10. európskej identity a prirodzenej celoeurópskej spolupatričnosti
 11. zachovania ideálnych hodnôt, ušľachtilého ducha a rytierstva mieru, pretože bohatstvo vína poukazuje na plodnosť mieru Rytieri rovnakého rádu, prísažní druhovia - hospes, radca, sudca a rytier svojim vyznaním k rytierstvu slúžia konkrétnymi skutkami a aktivitami v osobnom živote, sú povolaní k uskutočneniu ušľachtilých cieľov rádu.

Rytiersky senát je predsedníctvom celého rytierstva so všetkými jeho časťami. Svoje sídlo má v mieste založenia v slobodnom meste Eisenstadt v Rakúsku. V jednotlivých štátoch pôsobia konzuláty a regionálne legátstva. Od roku 2005 je druhým sídlom Klosterneuburg.

Úžitky členov rytierstva vína

V tejto eseji sa pokúsime priblížiť nielen materiálny, ale predovšetkým ideový úžitok. Slovo „úžitok“ znamená niečo „čo môžeme potrebovať', teda tie vlastnosti, ktoré slúžia na uspokojenie potrieb. Takto je definované predstavenie majetku „ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE“, pričom existujú vždy dva druhy úžitku - abstraktný úžitok, t. j. objektívna hodnota pre každého a pre všetkých rytierskych prísažných druhov a konkrétna hodnota, teda subjektívna hodnota pre jednotlivca, resp. pre jednotlivého prísažného druha rytiera. K prvému úžitku určite patrí úžitková hodnota všetkých aktivít rytierstva, bez ohľadu na to, či je to spoločenská, kultúrna, mediálna alebo enologická hodnota. Pre každého záujemcu vznikajú konkrétne výhody materiálneho a informatívneho charakteru, ktorý u rytierskych prísažných druhov vyúsťuje ďalej, napr. k zvýhodnenému nákupu vína alebo k zaslaniu kompletného kalendára podujatí a pod.

Otázka druhého úžitku je len povrchná, lebo tento úžitok neplatí bez prvého. Teda tak, aby sa naň odpovedalo bez toho, že by sa patrične nehodnotila skutočnosť, že sa v európskom vinárskom hospodárstve našli rovnako zmýšľajúci ľudia, ktorí by pôsobili pri výmene myšlienok a priateľstva. Zásadou rytierstva vína je, že svoju intenzitu pôsobenia v rytierstve si môže určovať každý podľa svojej orientácie a možnosti, a od svojho napojenia do stredu rádu. V tejto súvislosti je určite potrebné citovať Danteho, ktorý študentov zaraďuje do dvoch skupín: do zbožnej a do literárnej. Literárni študenti sú tí, ktorí absolvujú štúdium preto, aby následne mali úžitok z povolania a materiálne výhody. Pravý študent je podľa názoru básnika len ten, ktorý študuje vedu kvôli poznaniu a nie kvôli úžitku. Táto jemná diferencia v každom prípade poskytuje ideové prednosti, čo platí aj v rytierstve. Literárni študenti konajú ľudsky zrozumiteľne. „Len z úžitku sa spravuje svet“, hovorí slovo básnika. Jeho prednosti spočívajú v zažití rytiersky spoločenských aktivít a v kontakte s ľuďmi, ktorých mohli následne spoznať ako prísažných rytierskych druhov. Zbožní študenti sú tí, ktorí sa vnútorných stupňoch pripravení priblížiť sa k rytierstvu a majú preň zmysel a čas. Okrem toho získavajú prednosti, ktorými slúžia ideálom a nim môžu získať rytierstvo Európskej únie, jej prostredníctvom sa sebarealizovať, a tým dosiahnuť vyššiu kvalitu života.

EVIRS

Podstatné črty bytia ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE JE:

 • je inštitút súkromného práva Rytierstva, spočíva vo svojej osobnosti práva na Rakúskom spolkovom zákone. Má svoje štatúty a riadnu ústavu.
 • je kultúrna ustanovizeň Rytierstva. Má svoje profánne a sakrálne korene v biblii a tisícročný kultúrny majetok, ktorý nielenže je oveľa starší ako je kresťanstvo, ale sa vyznačuje aj kultúrou a predpokladom pre mestskú civilizáciu ľudstva.
 • je kresťanská - rytierska spoločnosť. Rytierstvo vyznáva kresťansko-rytierske hodnoty s ohľadom na poskytovanú posvätnú formu v blízkosti oltárov, lebo víno sa vyzdvihuje vo svete ako najvyšší vznešený produkt, ako symbol boží.
 • má rytiersku tradíciu. Rytierstvo spočíva v tradícii rádu rytierstva Svätého Juraja z roku 1273, resp. 1308, 1468, ktorú aj naďalej vedie.
 • má úrady a hodnosti. Hodnosti úradov a hodnosti rytierstva, ktoré pochádzajú z Konventu Milosrdných bratov, Svätého Antona z Padovy. Pretože Konvent zastúpený vtedajším priorom bol predsedom zakladajúcej mobility a samotný Konvent je jej kontinuálne právnickou osobou v rytierskom Senáte so sídlom a hlasom.
 • je rytierska konfederácia. Všetci členovia rytierstva sú spojení rovnakým stavom prísahou na víno a na krajinu. Požívajú vzájomné priateľstvo a spoločné plody rytierskeho diela.
 • je vinársky rytiersky rád. Podobne ako sú v rovnakom pojme „rytier vína“, sú spojené základné črty rytiera a ušľachtilého vína do jednotného celku, čo sa rovná zrodeniu. Tak sa chápe „rytierstvo vína“, základné črty rytierstva, ako aj črty ušľachtilého vína. Z tohto pohľadu je „Európske rytierstvo vína“ unikát, ktorý sa nemôže zamieňať za náboženský rád, ani za suverénny rytiersky rád, a ani si neželá, aby sa to takto zamieňalo.spojení rovnakým stavom prísahou na víno a na krajinu. Požívajú vzájomné priateľstvo a spoločné plody rytierskeho diela.
 • je európska inštitúcia, nie je geografickým rozšírením, ani európskym senátom pri EÚ. Predovšetkým preto, lebo Európu možno označiť za kontinent vína, pretože európska identita bola v podstate odvodená z vinárskej kultúry. Rytiersky rád EÚ chráni európske spoločenstvo hodnôt a prirodzenú európsku spolupatričnosť.
 • poskytuje duševnú domovinu všetkým prísažným druhom, ktorí sú prostredníctvom prísahy stavovsky spojení žiť v priateľstve, uznávajú západné kresťanské hodnoty a ktorí dobrovoľne slúžia cestou elitnej zodpovednosti ušľachtilému vínu, rytierstvu vína, spolunažívaniu a spoločnosti.európskym senátom pri EÚ. Predovšetkým preto, lebo Európu možno označiť za kontinent vína, pretože európska identita bola v podstate odvodená z vinárskej kultúry. Rytiersky rád EÚ chráni európske spoločenstvo hodnôt a prirodzenú európsku spolupatričnosť.
 • je rozvetvené priateľstvo, dielo mieru. V refúgiu rytierstva vína možno žiť v pravom priateľstve, lebo ušľachtilé víno poskytuje radosť a priateľstvo. Ak sme priatelia, je to najistejšia cesta k mieru!ktorí sú prostredníctvom prísahy stavovsky spojení žiť v priateľstve, uznávajú západné kresťanské hodnoty a ktorí dobrovoľne slúžia cestou elitnej zodpovednosti ušľachtilému vínu, rytierstvu vína, spolunažívaniu a spoločnosti.európskym senátom pri EÚ. Predovšetkým preto, lebo Európu možno označiť za kontinent vína, pretože európska identita bola v podstate odvodená z vinárskej kultúry. Rytiersky rád EÚ chráni európske spoločenstvo hodnôt a prirodzenú európsku spolupatričnosť.

Rytieri vína a posolstvo mieru

1

V atlase rytierov je veľmi podrobne opísané bytie, úloha a ciele rytierstva vína. Táto rozsiahla prezentácia je určená predovšetkým pre prísažných druhov, ale aj pre záujemcov, ktorí už majú isté predbežné znalosti o rytierstve.

2

Vo formule sa v zhutnenej podobe definuje rytierstvo v 12. bodoch. Aj skrátená forma definície rytierstva je pri prvom rozhovore s neinformovanými tretími osobami niekedy príliš rozsiahla.

3

Aj na otázku - čo je rytierstvo vína - je potrebné dať stručnú odpoveď, ktorou sa rytierstvo vína a prísažní druhovia správne definujú, a to najvyšším cieľom a úlohou, ktoré treba dať na popredné miesto. Vedľa európskeho spoločenstva hodnôt sem patria viera vo filozofiu, kultúru vína, rytiersky duch a priateľstvo, ako aj z toho rezultujúce zasadenie sa za mier. Pretože bohatstvo vína znamená „úrodnosť mieru“. Ukončujúci bod formuly znie preto .... zasadzovať sa za mier, lebo bohatstvo vína znamená úrodnosť mieru. Preto na otázku: Kto sú rytieri vína ? nemožnom dať iba odpoveď: „Rytieri vína sú rytieri mieru“.

4

Určite neexistuje na tomto svete dôležitejší cieľ ako zabezpečiť mier a ľudské práva. Zodpovedajú tomuto cieľu, preto je jasná aj definícia rytiera vína ako rytiera mieru. Znaky rytierstva, prísažného druha, môžu na medzinárodnej úrovni prispievať k jeho naplneniu, lebo stoja nad faktormi, ktoré ich vždy a priori rozdeľujú, napr. náboženstvo, stranícka politika, hospodárstvo, záujmy stavu. Medzinárodné priateľstvo však treba vždy rozvíjať.

5

Táto hlavná snaha sa môže konkrétne realizovať v osobitných aktivitách jednotlivých prísažných druhov, ako aj v periodických medzinárodných stretnutiach. Na týchto stretnutiach prísažných druhov najčastejšie vládne aspekt „sympózia mieru“, ako to vyplýva z oboch častí pojmu pôvodného významu: Mier, priateľ a sloboda majú v indogermánskom jazyku ten istý slovný koreň „FRIEDEN, FREUND, FREIHEIT“ (mier, priateľ, sloboda). Termínom sympózium označovali v gréčtine „vzájomne pospájať“ (medzi priateľmi, ktorí spoločne požívajú víno), tam kde sa prerokúvalo filozofické problémy.

6

V stredoveku dosiahli ciele predovšetkým bojom, čo bolo posudzované pozitívne ako „Škola národov“, ako „Miesta cti“.

7

Bertha von Suttner sa postavila dovtedajšiemu duchu času svojím románom „Preč so zbraňami“, za čo dostala Nobelovu cenu mieru (1889).

8

Prísažní druhovia bojovali za mier: tam, kde sa spoločne dvíhajú poháre, vojna neexistuje. „PREČ SO ZBRAŇAMI“ znie titul knihy, rytiersky transformované „NECH ŽIJÚ POHÁRE“. Najvyšším poslaním ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE je napokon zachovanie mieru.

Preto rytieri vína vypísali európsku cenu mieru „GALLUS PACIS“.