Správa Dozornej rady k Valnému zhromaždeniu OEVE a EVIRS za rok 2023.

Uverejňené: Mar 11, 2024

Videné: 171

Kategórie: Oznamy

Vážení prítomní prísažní členovia !

 

K 31.12.2023 malo občianske združenie Európsky vinársky rytiersky stav 297 prísažných členov, zdužených v 9 legátstvach a 16 komturei.

 

Dozorná  rada v zmysle „Patentu“ pracovala v zložení predseda dozornej rady Eques Ján Jasovský a členovia dozornej rady Eques František Patasi a Eques Karol Motyka

           

Dozorná rada sa na svojich zasadaniach a kontrolách zaoberala :

1. Kontrola plnenia uznesenia Valného zhromaždenia z 1.3.2023,

2. Kontrola napĺňania cieľov združenia,

3. Kontrola účtovníctva,

4. Kontrola finančného hospodárenia združenia,

5. Návrh opatrení

 

K bodu 1. : Kontrola plnenia uznesenia Valného zhromaždenia z 1.3.2023

V rámci kontroly uznesenia v zmysle schválenej správy dozornej rady boli prijaté tri opatrenia

 1. Spracovať na každý finančný rok rozpočet v zmysle plánu práce EVIRS OZ a SVA s predpokladom prevádzkových nákladov – nebolo uskutočnené.

 2. Spracovať ekonomické vyhodnotenie každej akcie a predložiť Rade Konzulátu – bolo uskutočnené

 3. Dozorná rada by mala vykonať kontrolu činnosti a ekonomiky minimálne 2 x ročne – bolo uskutočnené

Uznesenia týkajúce sa personálnych zmien boli naplnené a zvolení funkcionári sa zhostili svojich úloh.

Podľa informácií, ktorými dozorná rada disponuje, nebol napísaný list s požiadavkou o revíziu rozhodnutia ohľadom emeritného konzula Eques Františka Slezáka, ale bolo uskutočnené stretnutie na pôde Senátu, kde boli veci prekonzultované. V prípade záujmu o bližšie informácie môžu účastníci stretnutia poskytnúť informácie.

 

 

K bodu 2. : Kontrola napĺňania cieľov združenia

Kontrola napĺňania cieľov združenia vychádzala z Kalendára podujatí združenia na rok 2023.

Akcie, ktoré sú uvedené v kalendári podujatí by mali v zmysle Stanov zabezpečiť pestovanie ušľachtilého ducha človeka kultivovaním jeho dobrých vlastností a potláčanie jeho negatívnych vlastností. Navrhujeme, ako námet do diskusie, či kalendár podujatí tento cieľ naplnil.

Dozorná rada konštatuje, že z 31 akcií uvedených v Kalendári sa neuskutočnilo 5 a to :

17.03.2023   Základný kurz Pezinok

01.09.2023   Súťaž varení guláša - Veľký Krtíš

Október 2023   Nadstavbový seminár SVA Pezinok  - konal sa Základný kurz

26.10.2023   Zasadnutie konzulátu OEVE a EVIRS – Nitra

30.11.2023   Zasadnutie konzulátu OEVE a EVIRS – Bratislava

Kalendár podujatí bol doplnený o mimoriadne rozšírené zasadanie Konzulátu OEVE a EVIRS, ktoré sa konalo 10.  augusta  2023 v Šamoríne. 

K bodu 3.: Kontrola účtovníctva

Ku kontrole boli predložené Ing. Janou Petrániovou účtovné doklady za rok 2023.

Účtovné doklady sa skladali: Banka, došlé a vydané faktúry, pokladňa.

Stav jednotlivých účtov k dátumu:

31.12.2022         Banka:                    11 193,- Eur

                             Pokladňa:                    394,50 Eur

31.12.2023         Banka:                      4 302,12 Eur

                             Pokladňa:                   108,10 Eur

 

Výnosy EVIRS :  87.738,10 € z toho SVA Pezinok   2.830,- €

Náklady EVIRS : 93.916,67 € z toho SVA Pezinok   2.996,23 €

Hospodársky výsledok : - 6.177,90 €

Dozorná rada na svojich dvoch zasadaniach preverila vedenie agendy účtovníctva spoločnosťou Prozuma-extra s.r.o. a konštatovala , že je vedené profesionálne a v súlade s platnými zákonmi v SR.

 

 

K bodu 4.: Kontrola finančného hospodárenia združenia

Vzhľadom k tomu, že nebol vytvorený rozpočet na rok 2023, dozorná rada skontrolovala všetky akcie, ktoré sa uskutočnili v roku 2023 a konštatuje, že finančné prostriedky vynaložené na jednotlivé akcie boli použité v súlade s účelom akcie.

Finančné prostriedky boli použité na nutné výdavky prevádzky EVIRS OZ a financovanie akcií  SVA. Akcie boli riadne odúčtované, vydokladované spolu s organizátormi. Detailné rozúčtovanie príjmov a výdavkov je uvedené vo výročnej správe EVIRS  OZ za rok 2023.

K bodu 5.: Návrh opatrení

1. Spracovať na každý finančný rok rozpočet v zmysle plánu práce EVIRS OZ a SVA s predpokladom prevádzkových nákladov.

2. Vedúcimi legátstiev zabezpečovať aktualizáciu databázy prísažných členov.

3. Zvážiť zosúladenie názvoslovia úradov so Senátom v Eisenstadte a okolitými krajinami.

4.Vzhľadom k vývoju finančného hospodárenia a inflácii dozorná rada podporuje zvýšenie členského poplatku pre rok 2024.

 

 

V Pezinku 31. januára 2024

 

Podpísaní členovia dozornej rady:

 

predseda  Eques  Ján Jasovský             

                                                                   člen Eques František Patasi                                                       

člen Eques  Karol Motyka