Pozvánka na Valné zhromaždenie Európsky vinársky rytiersky stav – EVIRS o.z.

Uverejňené: Jan 4, 2024

Videné: 440

Kategórie: Oznamy , Aktuálne podujatia

Termín a miesto konania :        6. februára 2024  o 16:00 hod.

                                                  Dom kultúry Slovenský Grob, Hlavná 132

Program :

1.    Otvorenie VZ  - prokonzul Eques Jaroslav Plunár

2.    Modlitba rytiera – Eques Jozef Bohunický a Eques Dušan Argaláš

3.    Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov a osôb poverených sčítaním hlasov – prokonzul Eques Jaroslav Plunár

4.    Správa o činnosti OEVE a EVIRS SK za 2023 – Eques Jaroslav Plunár

  4.  Správa Dozornej rady – Eques František Patasi, Eques Karol Motyka

  5.  Plán činnosti EVIRS na rok 2024  - Eques Július Bartalos

  6.  Návrh rady konzulátu na  zvýšenie členského poplatku - administrátor EVIRS Consiliarus Marián Bukoven, prokonzuli Eques Jaroslav Plunár a Eques Július Bartalos

  7.  Diskusia

  

Prísažní, ktorí chcú vystúpiť v diskusii sú povinní sa písomne prihlásiť pred začiatkom VZ.

Oprávnení zúčastniť sa VZ sú všetci prísažní, hlasovať však môžu len prísažní v 2., 3. a. 4. stupni.

Pre prípad poverenia na hlasovanie (zastupovanie) je potrebné  overené písomné splnomocnenie zastúpenej osoby.

              

Záväznú účasť treba potvrdiť do 31. januára 2024 !

Dress-code: zodpovedajúci významu VZ

Strava a občerstvenie v priebehu VZ sú zabezpečené

V Pezinku, dňa 3. januára 2024

Prokonzul  Eques Jaroslav Plunár          Prokonzul Eques  Július Bartalos