Valné zhromaždenie EVIRS – oznam

Uverejňené: Oct 22, 2023

Videné: 221

Kategórie: Oznamy

Dňa 16.02.2023 sa na zasadnutí Rady konzulátu Slovensko ( ďalej len Rada) členovia Rady uzniesla na tom, že v prípade ak valné zhromaždenie (ďalej len VZ), ktoré sa bude konať dňa 01.03.2023 v Slovenskom Grobe o 17.00 hod., v obecnom dome nebude uznášaniaschopné (nezúčastní sa dostatočný počet prísažných oprávnených hlasovať) bude VZ ukončené.

Následne po 15 minútach sa bude v uvedený deň a v uvedenej miestnosti obecného domu v Slovenskom Grobe konať tzv. náhradné valné zhromaždenie. Na prijatie platného uznesenia náhradného VZ postačujú hlasy nadpolovičnej väčšiny účastníkov oprávnených hlasovať , ktorí sa zúčastnia náhradného VZ.

V tejto súvislosti bolo dohodnuté, že hlasovať môžu všetci prísažní, ktorým to umožňuje Patent v súlade so Zmluvou.

Úprava hlasovania bola Radou dohodnutá z dôvodu nesúladu stanov občianskeho združenia s Patentom a Zmluvou. Z uvedeného vyplýva, že voliť môžu prísažní v stupni Iudex, Consiliarus, Eques, Weindame, Ordensdame a Capedame. Nevolia Hospes, Dáma, Nositeľ kríža rádu. Uvedení sú len priateľskí hostia a nie sú členovia VZ. Majú len funkciu poradnú.

Prokonzul
JUDr. & Mgr. Jaroslav Plunár

Prokonzul
Ing. Julius Bartalos