EURÓPSKY RYTIERSKY VINÁRSKY STAV

Zápis z rozšírenej pracovnej porady konanej dňa 11.01.2023 v Šamoríne.

I.

Otvorenie rozšírenej pracovnej porady konanej v legátstve južné Slovensko vykonal druhý prokonzul Július Bartalos, ktorý zároveň pozval prítomných na druhé stretnutie dňa 20.01.2023 vo vinárstve Július Bartalos v Šamoríne. Po otvorení rozšírenej pracovnej porady odovzdal slovo duchovnému Jozefovi Bohunickému.

II.

Duchovný Jozef Bohunický na úvod vykonal modlitbu. Po ukončení modlitby prečítal list zaslaný z Eisenstadtu od magistra generalis Tombora, ktorý bol adresovaný duchovnému Jozefovi Bohunickému a Stanislavovi Kamenárovi. Obsahom listu bolo odvolanie z funkcií prvého prokonzula Richarda Demoviča a druhého prokonzula Stanislava Kamenára a zároveň menovanie nového prvého prokonzula Jaroslava Plunára a druhého prokonzula Júliusa Bartalosa.

– Po ukončení modlitby a prečítaní listu si vzal slovo späť Július Bartalos, ktorý zároveň odovzdal slovo prvému prokonzulovi Jaroslavovi Plunárovi.

III.

Po odovzdaní slova prvému prokonzulovi Jaroslavovi Plunárovi menovaný privítal všetkých prítomných hostí a následne prečítal a jednotlivo rozanalyzoval návrh kalendáru podujatí na rok 2023.

V druhom bode programu navrhol termín konania valného zhromaždenia v termíne 01.03.2023, ktorý sa bude konať v kultúrnom dome Slovenský Grob.  Následne navrhol zmenu stanov, ktoré budú rozšírené o termín „rozšírená rada“ a o nové personálne obsadenie.

IV. Rôzne

– Stanislav Kamenár: informoval prítomných, že zasadnutie rady môže byť aj mimo územia Slovenska.
– František Slezák: oboznámil prítomných o potulkách za vínom na Tenerife a v Toskánsku. Taktiež uviedol, že kto chce byť eques musí byť absolventom vinárskej akadémie
– Richard Demovič: informoval prítomných, že komunikoval s výtvarníkom Marianom Polomským, ktorý by navrhol medailu k 20. výročiu rádu razenú v Kremnici.
– Stanislav Kamenár: oponoval tento návrh s tým, že musí byť vyhlásené výberové konanie.
– František Slezák: kritizoval nízku návštevnosť webovej stránky EVIRS
– Branislav Fischer: rozdelenie webovej stránky len pre verejnosť a len pre členov rádu, kde budú uvedené všetky dôležité veci, a kde sa dostanú len členovia rádu na základe prístupového hesla.
– Pavol Federl pripomienkoval, že treba včas zabezpečiť hostí, ktorí budú účinkovať na slávnostnom zasadnutí k 20. výročiu rádu.
-Richard Demovič: navrhol vytvoriť prípravný výbor k 20. výročiu
– Stanislav Kamenár: pripomienkoval, že na takéto podujatia by mali byť pozývaní aj zahraniční hostia
– Jaroslav Plunár: pripomienkoval na vyrobenie reklamných predmetov pre zahraničných hostí ako aj pri návštevách v zahraničí. Inicioval zmeny na postoch meč, bulla a zástava. Na každú zahraničnú cestu musia účastníci ísť so zástavou rádu a SR a tak reprezentovať rád a SR
– Július Bartalos: pripomienkoval zlepšiť informačný tok na webovej stránke ako aj zvýšiť návštevnosť na webovej stránke rádu.

V.

Rozšírenú poradu ukončil prvý prokonzul Jaroslav Plunár o 18.30 hod.

Zápisnicu spracoval: Otto Múčka