Pozvánka na Valné zhromaždenie Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu – EVIRS o.z.

Termín a miesto konania:
3. júna 2022 o 16:00 hod.
Hotel Vinársky dom, Holubyho 27, Pezinok

Návrh programu VZ EVIRS:
1. Otvorenie VZ – Eques Richard Demovič
2. Overenie uznášania schopnosti VZ – Eques Karol Motyka
3. Voľba predsedajúceho VZ – Eques Richard Demovič
4. Schválenie programu VZ – zvolený predsedajúci VZ
5. Voľba orgánov VZ – zvolený predsedajúci VZ
6. Výročná správa o činnosti EVIRS a OEVE za obdobie od posledného VZ – Eques Richard Demovič
7. Správa Dozornej rady – Eques Július Bartalos
8. Plán činnosti EVIRS na rok 2022 – Eques Richard Demovič
9. Doplnenie a schválenie stanov EVIRS – zvolený predsedajúci VZ
10. Diskusia – účastníci VZ, ktorí chcú v rámci diskusie vystúpiť s príspevkom, sú povinní sa do diskusie prihlásiť minimálne pri prezentácii na VZ. Faktická pripomienka počas diskusie je možná v dĺžke maximálne 1 minútu, pričom možnosť vystúpiť s faktickou pripomienkou udeľuje zvolený predsedajúci VZ
11. Návrh uznesenia VZ – zvolený predsedajúci VZ
12. Ukončenie VZ – zvolený predsedajúci VZ

Podľa platných stanov o.z. EVIRS hlasovacie právo na VZ EVIRS majú všetci prísažní členovia v stupni Eques/Ordensdame plus zvolení delegáti, zastupujúci príslušné Legátstvo alebo Komturei, v počte, za každých ucelených 20 členov jeden delegát takejto organizačnej jednotky.

Vedúci Legátstiev a Komturei nahlásia menný zoznam nominovaných delegátov najneskôr do 27. mája 2022 a do tohto dátumu nahlásia svoju (ne)účasť aj Eques/Ordesdame.

Členovia združenia majú právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie všetkých dokumentov súvisiacich s programom VZ v sídle EVIRS na III. posch., v OC Plus, Holubyho 28, 902 01 Pezinok. E-mail : evirs@evirs.sk, č.t.: 0336405153

V Pezinku, dňa 3. mája 2022

prokonzul OEVE a EVIRS
Eques Richard Demovič

prokonzul OEVE a EVIRS
Eques Stanislav Kamenár

emeritný konzul OEVE a EVIRS
Eques František Slezák