Európsky vinársky rytiersky stav – EVIRS o.z. – pozýva na Valné zhromaždenie.

Termín a miesto konania:
1. marca 2023 o 17:00 hod.
Dom kultúry Slovenský Grob, Hlavná 132

Návrh programu VZ EVIRS:
1. Otvorenie VZ – Eques Jaroslav Plunár
2. Overenie uznášania schopnosti VZ – Eques Karol Motyka
3. Voľba predsedajúceho VZ – Eques Jaroslav Plunár
4. Schválenie programu VZ – zvolený predsedajúci VZ
5. Voľba orgánov VZ – zvolený predsedajúci VZ
6. Výročná správa o činnosti EVIRS a OEVE za obdobie od posledného VZ – emeritný konzul Eques František Slezák
7. Správa Dozornej rady – Eques Július Bartalos
8. Plán činnosti EVIRS na rok 2023 – Eques Jaroslav Plunár
9. Doplnenie a schválenie stanov EVIRS – zvolený predsedajúci VZ
10. Diskusia – účastníci VZ, ktorí chcú v rámci diskusie vystúpiť s príspevkom, sú povinní sa do diskusie prihlásiť minimálne pri prezentácii na VZ. Faktická pripomienka počas diskusie je možná v dĺžke maximálne 1 minútu, pričom možnosť vystúpiť s faktickou pripomienkou udeľuje zvolený predsedajúci VZ
11. Návrh uznesenia VZ – zvolený predsedajúci VZ
12. Ukončenie VZ – zvolený predsedajúci VZ

Záväznú účasť treba potvrdiť do 20.2.2023!

V Pezinku, dňa 1. februára 2023

prokonzul OEVE Eques Jaroslav Plunár
prokonzul OEVE Eques Július Bartalos
emeritný konzul OEVE a EVIRS Eques František Slezák