Európske rytierstvo vína sa zakladá na tradícii rytierskeho rádu sv. Juraja z roku 1333, v druhej perióde z roku 1468 a z roku 1984 v tretej perióde, kedy Habsburgovci odovzdali rád sv. Juraja pre ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA. Európske rytierstvo vína má úrady a hodnosti, ktoré sa odvodzujú od eisenstadtského konventu sv. Antona z Padovy od Milosrdných bratov.

Európske rytierstvo vína je súkromnou právnou inštitúciou so sídlom senátu v Eisenstadte. Od roku 2005 pod názvom ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA. Konzulát Slovensko má podpísanú medzinárodnú dohodu „Zmluva s patentom“ na usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva z 16. 12. 2004, ktoré ustanovujú práva a povinnosti Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu – EVIRS. Slovensko bolo v Európe 16. krajinou, kde je zakladaná tradícia vinárskeho rytierstva.

26.9.2008 bol ustanovený konzulát ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA na Slovensku so sídlom v Pezinku.

Európske rytierstvo okrem kresťanských hodnôt je i kultúrnou inštitúciou, ktorá svojimi zásadami upevňuje priateľstvo a mier medzi spoločenstvami.

Európske rytierstvo je rádom rytierov vína. Vo výraze „rytier vína“ sa zjednocujú podstatné znaky rytiera a vznešené znaky vína podľa prísažnej formulky – IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI – Na počesť boha a na počesť vína, alebo Na slávu božiu a na slávu vína.
Víno je podstatnou časťou európskej kultúry a identity. Európske vinárske rytierstvo si vzalo za cieľ starať sa o toto spoločné kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúce generácie. Tým chceme prispieť k Európskej integrácii, budovaniu priateľstva a mieru v Európe. Pri tomto snažení sa chceme starať aj o osobné priateľstvo, užívanie vína ako i o krásne umenie. Ak budeme priatelia, je to najistejšia cesta k mieru.

Európske rytierstvo vína sa opiera o štyri základné piliere:

Podstata Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu je:

S rešpektom k náboženským vyznaniam, politike, ekonomike a stavovským záujmom
sa rytieri vína zasadzujú:

 • za kultúru vína a uctenie si, ako aj propagáciu kvalitného vína,
 • za vedu a výskum na tému vína,
 • za to, čo je poctivé, dobré a pekné, ako i za kultivované oslavy,
 • za obrat k lepšiemu vo veciach každodenného života a veciach vína,
 • za kresťanské hodnoty, pretože duchovne centrum rádu rytierov vína je zakotvené v symbole našej viery,
 • za skutočného šľachtica ducha, aby sa úrady rytierstva vyznačovali dobrovoľnosťou, čestnosťou a aby tak boli zamerané na verejný úžitok a nie na ziskuchtivosť,
 • za sociálne, charitatívne diela a iniciatívy v oblasti kultúry a vedy,
 • za naplnenie vysokých dejinných, spoločenských a kultúrnych nárokov odvolávajúc sa na historické rytierstvo,
 • za uctenie si ideových hodnôt, vznešeného postoja ducha a šľachetného rytierskeho priateľstva,
 • za ľudské hodnoty a európske spoločenstvo hodnôt,
 • za európsku identitu a prirodzenú európsku spolupatričnosť,
 • za mier, aby bohatstvo vína mohlo prejaviť plodnosť mieru.

Filozofická podstata OEVE: